1. Üldsätted
  • Käesolevad  (edaspidi Müüja) tingimused kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Klient), kes kasutavad veebikeskkonna http://www.ehituskaubad.com (edaspidi E-pood).
  • Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Klient, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
 2. Kaupade ostmine
  • E-poes kuvatud hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
  • Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile või pooltevaheliste läbirääkimiste käigus pakutud transpordihinnale.
  • Tellimusi võetakse vastu E-poe ostukorvi kaudu, e-posti või telefoni teel.
  • Toodete eest tasumine toimub ettemaksu arve alusel. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena e-postiga. Maksetähtajaks on 1 nädal alates arvel näidatud kuupäevast ja kellajast.
  • Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakutakse Kliendile asendustoodet või tagastatakse Kliendi soovil tasutud summa. Kokkuleppel on võimalik Müüja poolne osaline raha tagasimakse või Kliendi poolne raha juurdemakse, vastavalt asendustoote kehtivale müügihinnale.
 3. Kaupade tarnimine
  • Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele.
  • Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.
  • Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  • Soovitame Kliendil avada saadetis, mis sisaldab kergesti purunevaid esemeid või on märgistatud kleebistega “Ettevaatlikult”, kulleri või transporditöötaja juuresolekul ning veenduda, et toodetel ei ilmne puudusi. Puuduste ilmnemisel soovitame Kliendil vastavalt kulleri või transporditöötaja juhistele fakt registreerida ning teavitada sellest ka Müüjat.
 4. Toodete tagastamine
  • Kliendil (v.a juriidilised isikud) on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Müüjale kirjaliku taganemisavalduse. Müüja soovitab Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.
  • Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetada tagastatava kauba Müüjale 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest.
  • Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
  • Toote tagastamise korral kannab Müüja toote eest tasutud summa (s.h postikulu, mille Klient tasus toote kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse Müüjale laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Müüjani.
  • Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
  • 14-päevane tagastamisõigus ei kehti:
   • kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades, s.t eritellimusel valmistatud toodete puhul
   • asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.
 1. Pretensiooni esitamise tähtaeg
  • Müüja vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve.
  • Müüja ei vastuta:
   • Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
   • Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
    toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
   • Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Müüja ei ole suuteline toodet parandada ega asendada, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.
 1. Vastutus ja vääramatu jõud
  • Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • Müüja ei vastuta Kliendil tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  • Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, ladustamise, hoidmise või rikkumise tõttu. Samuti ei vastuta müüja kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest.
 2. Andmete töötlemine
  • E-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Kaupmees Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta.
  • Müüja tagab füüsilisest isikust ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise sätestatud vastavuses õigusaktidega.
  • Müüja töötleb Kliendi andmed järgmistel eesmärkidel:
   • Kliendi isikuandmed, sh nime, aadressi, e-posti aadressi ja kontaktandmed, kasutatakse Kliendi identifitseerimiseks, teenindamiseks, arvete ning teabe edastamiseks ja Müüja ja Kliendi vahelise lepingu täitmiseks vajalike toimingute tegemiseks.
   • Kliendi isikuandmed võidakse kasutada turunduslikul eesmärgil või kliendi rahulolu uuringute läbiviimiseks.
  • Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 3. Muud tingimused
  • Kliendi ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  • Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.